Oer Skoalplaten

“Wie wat worden wil, zit niet stil” seit myn heit altyd.

En dat betsjut dan datst dyn hiele libben drok dwaande bist mei it ferstân op nul. Oant it momint dat der wat bard. Wêrfan wist datst it nea ferjitte sist. Dan is it krisis en in krisis giet eins oer feroarings.

Skoalplaten stiet stil by feroarings en hoe ast der mei omgiest. Oer dreamen en nostalgy.  ”Misschien vinden anderen mijn collectie ook wel mooi….”

Skoalplaten is in kabaretfoarstelling, dy't der sawol yn it Frysk as yn it Hollânsk is. Oer hjoeddeistige saken dy’t elts begrypt. Foar 8 oant en mei 88 jier.

Sjoch hjir foar de spyldata